You are here

การแก้รัฐธรรมนูญ

1 post / 0 new
โสภณ ชนะรัตน์
Offline
Joined: 16/09/2012
การแก้รัฐธรรมนูญ

เม่ือไรจะมีการแก้รัฐธรรมนูญ  เกี่ยวกับเกษียณอายุ  จาก  70  เป็น  65และจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งของอัยการอย่างไร